Ugrás a tartalomra

Információk és általános szerződési feltételek résztvevők számára - XXXVI. Kongresszus

Általános információk
A rendezvény címe: Magyar Kórházszövetség XXXVI. Kongresszusa
Helyszíne: Mátraháza, Hotel Residence Ózon (3233 Mátraháza, Ózon u. 1.)
Időpont: 2024. május 8-10.
Honlap: mkszkongresszus.hu
Emailmksz@korhazszovetseg.hu
Telefon: 06/20/235-0157, 06/20/234-7034

Jelentkezési határidő résztvevőknek:

 • Kedvezményes: 2024. január 1. – február 16. 
 • Normál: 2024. február 17. – április 14. 
 • Helyszíni: 2024. április 15. – május 10.

Kötbérmentes lemondási határidő: 2024. március 27.
Jelentkezés formája: online a honlapon, emailen a kinyomtatott jelentkezési lap beküldésével.


1.    A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE 

1.1. Szerződő Felek 
A jelen Általános Szerződési Feltételek szempontjából szerződő feleknek tekintendők egyrészről a Magyar Kórházszövetség (székhelye: 1113 Budapest, Ibrahim u. 19.; adószáma: 19000840-2-43; a továbbiakban: a „Magyar Kórházszövetség”), valamint a Magyar Kórházszövetség által a Mátraháza, Hotel Residence Ózon területén szervezett XXXVI. Kongresszusra (a továbbiakban: a „Rendezvény”) vonatkozó a résztvevői „Jelentkezési Lapot” (a továbbiakban: a „Jelentkezési Lap”) kitöltő és megfelelő módon aláíró/online űrlapot kitöltő és beküldő partner (a továbbiakban: a „Szerződő Fél”). 

1.2. A Szerződés létrejötte a Jelentkezési Lap a Szerződő Fél által az mkszkongresszus.hu oldalon online kitöltött és beküldött, vagy az online rendszerben kitöltött, kinyomtatott és aláírt, majd elektronikus úton az mksz@korhazszovetseg.hu címre visszaküldött formában történik. Egyúttal a Szerződő Fél kijelenti, hogy megismerte és elfogadta a jelen Feltételeket, melyek a Szerződés elválaszthatatlan részét képezik. Az online beküldött Jelentkezési Lap akkor tekinthető beérkezettnek, ha erről a Szerződő Fél az automatikus rendszerüzenetet megkapta.

1.3. Díjbekérő
A Magyar Kórházszövetség a Jelentkezési Lap kézhezvételét követően a Szerződő Fél részére elküldi a „Megrendelés visszaigazolás, díjbekérő levél” dokumentumot, amelyben visszaigazolja a megrendelt igények teljesíthetőségét és annak díját. Amennyiben a Díjbekérő teljes összege a Díjbekérőn megjelölt határidőben (általánosságban a kiállítástól számított 10 nap, különös esetekben, előzetes egyeztetés szerint ettől eltérő is lehet) nem kerül jóváírásra a Magyar Kórházszövetség számláján, Magyar Kórházszövetség egyoldalú, a Szerződő Félhez címzett írásbeli nyilatkozattal jogosult a Szerződéstől elállni és 8.3 pont szerint kötbért követelni.  

1.4. Adatvédelmi nyilatkozat
A Magyar Kórházszövetség nyilatkozik arról, hogy Szerződő Fél által a Jelentkezési Lapon rendelkezésre bocsátott adatait bizalmasan és kizárólag a kongresszus szervezése érdekében kezeli, harmadik személynek nem adja át. A természetes személyekkel kapcsolatos mindennemű információit mindenkor az Európai Parlament és a Tanács 2019/679 számú Általános Adatvédelmi Rendelete (GDPR) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) rendelkezéseinek megfelelően kezeli. A Rendezvényen előreláthatólag nagyszámú fotó- és videó felvétel készül mind a szervezők, mind a résztvevők részéről, amelyeknek felhasználásához Szerződő fél - tiltó nyilatkozat hiányában - hozzájárul. A résztvevők által készített fotó- és videó felvétel felhasználásával kapcsolatban a Magyar Kórházszövetség nem vállal felelősséget. 
A Szerződő Fél az online Jelentkezési Lap kitöltése során kötelezően nyilatkozik arról, hogy a Magyar Kórházszövetség adatvédelmi nyilatkozatát megismerte és az abban foglaltakat elfogadja. Az adatvédelmi nyilatkozat folyamatosan rendelkezésre áll a Magyar Kórházszövetség honlapján www.mkszkongresszus.hu.

2.    A SZERZŐDŐ FELEK 

2.1. Szerződő Fél 
Szerződő Fél azon természetes, vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, amely a Rendezvényre a Jelentkezési Lapot kitölti, és megfelelően megküldi. Alapesetben a Magyar Kórházszövetség által kiállított számlák címzettje és kötelezettje (pl.: szállás, étkezés, regisztrációs díj, társasági program) a Szerződő Fél lehet, kivételt képez ez alól, ha a Szerződő Fél írásban nyilatkozik a Fizető Fél belépéséről.

2.2. Fizető Fél
Azokban az esetekben, amikor a Szerződő Fél részére marketing-, pénzügyi-, vagy egyéb üzleti összefonódás miatt más lesz az igényelt szolgáltatások kifizetésére kötelezett, Szerződő Fél köteles erről a Jelentkezési Lap kitöltésével és megküldésével egyidejűleg írásban nyilatkozni Magyar Kórházszövetség felé. A Magyar Kórházszövetség kizárólag ilyen módon tudja a díjbekérőket és a számlákat Fizető Fél részére kiállítani.

2.3. Kontakt személy/Számlázással kapcsolatos ügyintéző
A Jelentkezési Lapon kontaktszemélynek azt a személyt célszerű megjelölni és adatait megadni, akivel a szervezők az igények pontosítását el tudják végezni. A továbbiakban a Rendezvénnyel kapcsolatos minden információ, Díjbekérő, számlák, és a helyszíni regisztrációhoz szükséges QR kód is a kontakt személynél megadott email címre kerül megküldésre! Amennyiben a számlázással kapcsolatos ügyitézést nem a megadott kontakt személy végzi, úgy a jelentkezési űrlap megfelelő mezőjében szükséges megjelölni a számlázási email címet is, hogy a rendezvénnyel kapcsolatos díjbekérőket, előleg és végszámlákat Magyar Kórházszövetség arra tudja továbbítani. 

3.    A Rendezvény programjai, igénybe vehető szolgáltatások

3.1. Szakmai program
A Magyar Kórházszövetség a Rendezvény szakmai programjának összeállításakor arra törekszik, hogy az ágazatot érintő legaktuálisabb témákat ölelje fel, figyelemmel arra, hogy ezzel az ágazatban dolgozók széles körét lefedje. 

3.2. Közgyűlés
A Magyar Kórházszövetség Közgyűlésén való részvétel a tagdíjat fizető tagintézmények szavazati joggal rendelkező képviselői számára ingyenes. Amennyiben a szavazati joggal rendelkező képviselő a Közgyűlésen regisztráltan részt vesz (jelenléti ívet aláírásával ellátja, valamint a beléptető kapunál regisztrációs kártyáját érvényesíti), úgy számára a rendezvény további napjain is ingyenes a szakmai programon és a kiállításon való részvétel. Ha a szavazati joggal rendelkező képviselő az előzetes jelzések ellenére a Közgyűlésen nem vesz részt, úgy számára a végszámlában regisztrációs díj kerül felszámításra. Regisztrációs díj összegének számítása a jelentkezési lap leadásának időpontjában érvényes regisztrációs díjkategória szerint történik.

3.3. Regisztráció

3.3.1. A Rendezvényen való részvétel regisztrációhoz kötött. A regisztráció a Jelentkezési Lap résztvevők számára űrlap kitöltésével történik, amelyen az egyéb szolgáltatási igények is megadhatók.

3.3.2. Regisztrációs kártya: a Rendezvény helyszínén kapja kézbe a Szerződő Fél. A regisztrációs kártya személyre szóló, másra át nem ruházható és használata a Rendezvényen minden szolgáltatás igénybevételénél kötelező. 

3.3.3. Beléptető kapu: a Rendezvény helyszínén az érintett szolgáltatási egységek előtt (étterem, konferencia terem, kiállítás) beléptető kapuk működnek, mellettük biztonsági szolgálat felügyel. A résztvevők a beléptető kapunál a regisztrációs kártyájukkal érvényesítik az adott szolgáltatás igénybevételére szóló jogosultságukat.

3.3.4. A Rendezvény regisztrációs díjai

 • MKSZ fizető tag: A Magyar Kórházszövetség tagjaként 2023. december 31-ig felvételt nyert és tagdíját a jelentkezése napjáig rendezte. Tagnak számít a tagfelvételt nyert kórház minden dolgozója, valamint a pártoló tagok.
 • Egészségügyi dolgozó: Az MKSZ tagkórházain kívül egészségügyi közintézményben (önálló szakrendelő, alapellátás, stb.), szervezetben, hivatalban dolgozó személy.
 • Rezidens: A Magyar Kórházszövetség tagintézményeiben általános orvosi diplomával rendelkező, jelenleg szakorvosképzésben résztvevő orvos. A kedvezményes jegy kizárólag munkáltatói igazolás ellenében vehető igénybe!
 • Egészségügyi hallgatói jogviszony: Magyarországon egészségügyi oktatási intézményben hallgatói jogviszonnyal rendelkezők. A kedvezményes jegy kizárólag jogviszony igazolás ellenében vehető igénybe!
 • Kórházi szakdolgozó: A Magyar Kórházszövetség tagintézményeiben, a közvetlen járó- és/ vagy fekvőbeteg ellátásban dolgozó, egészségügyi szakképesítéssel rendelkező, beleértve az osztály- és részlegvezető ápolót és asszisztenst is. (Nem ideértve a tagkórházak menedzsmenti tagjait pl.: ápolási igazgató)
 • Cégképviselő: Azon cégek képviselői, akik a rendezvényt céges megjelenés formájában (kiállítás, hirdetés, molinó, előadás, szponzoráció stb.) nem támogatják.
 • Támogató cégképviselő: Azon cégek munkatársai, akik a rendezvényt támogatják (kiállító, hirdető, és egyéb támogatás).
 • Regisztrációs díj nélküli: Támogató cégek képviselői, munkatársai számára a megrendelt kiállítói terület/épített stand négyzetméter arányában járó ingyenes regisztráció.

Fenti kategóriák mindegyike tartalmazza az online részvételi lehetőséget is!

 • Online részvételi jegy: Ez a regisztrációs díj kizárólag online részvételi lehetőséget biztosít tulajdonosa számára, azaz az mkszkongresszus.hu oldalon online módon élőben követheti a szakmai előadásokat, valamint betekintést nyerhet az egészségügyi kiállításba. Ez a részvételi jegy a Rendezvényen személyes jelenlétet nem tesz lehetővé.

A Szervezőknek jogában áll a kitöltött Jelentkezési lapon a regisztrációs díj kategóriát módosítani, amennyiben a jelentkező nem a megfelelőt választotta ki.

3.3.5. A területarányosan adható, díjfizetés nélküli regisztrációs kártya az alábbiak szerint alakul:

 • 4-10 m2-ig 1 db 3 napos, vagy 2 db 1 napos
 • 11-25 m2-ig 2 db 3 napos, vagy 5 db 1 napos
 • 26-40 m2-ig 3 db 3 napos, vagy 7 db 1 napos
 • 41-70 m2-ig 4 db 3 napos, vagy 10 db 1 napos
 • 70 m2 felett 5 db 3 napos, vagy 12 db 1 napos

3.3.6. A regisztrációs díjak tartalma

A teljes/három napos regisztrációs díj tartalma:

 • a teljes szakmai programon és kiállításon való részvétel,
 • a kongresszusi anyagok (kongresszusi táska/mappa, regisztrációs kártya stb.),
 • szünetekben kávé- és üdítő fogyasztási lehetőségek.

A napijegy tartalma:

 • az aktuális napi szakmai programokon és a kiállításon való részvétel,
 • aktuális napra/napokra érvényes regisztrációs kártya,
 • aktuális napon szünetekben kávé- és üdítő fogyasztási lehetőség.

3.3.7. A regisztrációs díjak összege a kategóriák és a regisztrációs határidők szerint változik. Ez részletesen a Rendezvény honlapján az Áraink menüpontban olvasható.

3.3.8. Feláras díjak: 
Szerződő Fél által a leadott igényekben történő módosítás kizárólag írásban lehetséges, maximum 2 módosításig díjmentes. Ezen felüli módosításokért/kártya elvesztése esetén (szállás, étkezés, társasági program, névváltoztatás) a Magyar Kórházszövetség 2500 Ft + 27% ÁFA/fő/alkalom adminisztrációs költséget számít fel!  

4.    Szállás

4.1. A Magyar Kórházszövetség a Rendezvényen való részvételhez közvetített szolgáltatásként szállodai elhelyezési lehetőséget biztosít a Szerződő Felek számára. A Rendezvénnyel együttműködő szálláshelyekről és azok árairól az mkszkongresszus.hu weblap külön menüpontjában lehet tájékozódni.

4.2. A szállodai szolgáltatások igénylése a Jelentkezési Lap kitöltésével lehetséges. A Jelentkezési Lapon célszerű prioritási sorrend szerint több szálláshelyet is megjelölni. 

4.3. A Rendezvény honlapján a szállodai foglaltságok folyamatosan frissítésre kerülnek, ezért szálláshely választás előtt célszerű ezt áttekinteni. A Jelentkezési Lap (űrlap) kitöltése során az online rendszer, amennyiben az adott szálláshely megtelt, a foglalást nem engedi. A telítettség frissítése az online rendszerben nem automatikus, ezért rövid ideig előfordulhat, hogy a rendszer még enged szobát foglalni olyan szállodában is, amelyik közben betelt. Ezekben az esetekben a szervezők elsősorban a prioritási sorrend szerint sorolják Szerződő Felet a választott szállodába, amennyiben ez nem lehetséges, úgy felveszik a kapcsolatot a Szerződő Féllel, hogy a szálláshely választást egyeztessék.

4.4. A Magyar Kórházszövetség a Jelentkezési Lap beérkezése után a szabadon lévő szobakapacitások és a Szerződő Fél által megjelölt prioritási sorrend szerinti visszaigazolást készít, amelyet a Jelentkezési Lapon megadott email címre továbbít.

4.5. A visszaigazolás egyben a megküldött igényekre vonatkozó előlegbekérő levél, azaz Díjbekérő, amely tartalmazza a szükséges fizetési feltételeket is.

4.6. A Jelentkezési Lapon az egyágyas elhelyezés azt jelenti, hogy a szobát egy személy veszi igénybe, a kétágyas pedig azt, hogy két személy. 
Amennyiben a Jelentkezési Lapon a Szerződő Fél kétágyas szobát jelöl meg, úgy szükséges a szobatárs nevének megadása is, ellenkező esetben a szervezők szabadon oszthatják be más, kétágyas szobát kért Szerződő Fél mellé. Amennyiben a Szerződő Fél a szobát kizárólagosan szeretné igénybe venni, úgy egyágyas elhelyezés választása szükséges.

4.7. A Rendezvénnyel együttműködő szálláshelyeken a foglalás kizárólag a Magyar Kórházszövetségen keresztül történhet, az adott szállodák teljes kapacitása lekötött. A Szerződő Fél által egyénileg és más szálláshelyen történő foglalásáért a Magyar Kórházszövetség nem vállal felelősséget.

4.8. A Rendezvény központi helyszínét biztosító Hotel Residence Ózon****  szobaegységei kizárólag a Rendezvény teljes időtartamára, azaz csomagban két éjszakára foglalhatóak. Az 1-1 éjszakára történő szállásfoglalás kizárólag a további szálláshelyeken lehetséges, de a csomagár mindegyik hotelben biztosított.

5.    Étkezés, társasági programok 

5.1. A Rendezvény időtartama alatt a Magyar Kórházszövetség a Szerződő Felek számára büféebéd, büfévacsora igénybevételi, és a társasági programokon való részvételi lehetőséget biztosít. Az igényeket a Jelentkezési Lap megküldésével lehet leadni.

5.2. A büféebéd elfogyasztására a napi program szerint meghirdetett időpontokban a Rendezvény helyszínén van mód. A beléptető kapunál a jogosultság igazolása a regisztrációs kártya használatával történik.

5.3. A Rendezvény két esti programjáról részletes leírás a honlap külön menüpontjában található. A társasági programokon való részvétel regisztrációhoz kötött és a beléptető kapunál a jogosultság regisztrációs kártyával történő igazolása szükséges.

5.4. Büféebéd, büfévacsora és a társasági programokra vonatkozó, a Rendezvény helyszínén felmerülő igények teljesítése a szálloda kapacitásától függően csak korlátozott számban lehetséges.

5.5. Büféebéd, büfévacsora és a társasági programokon való részvételi lehetőség kizárólag regisztrációs díjat fizető résztvevők számára biztosított. Kísérő, látogató számára a társasági programok kizárólag szabad kapacitás esetében, felár ellenében vehető igénybe.

6.    Parkolás, transzfer

6.1. Parkolás: a Rendezvény központi helyszínét biztosító Hotel Residence Ózon**** területén a hotel vendégei számára biztosított a parkolás. A Rendezvény egyéb résztvevői számára a parkolás a saját szálláshelyen, vagy a Hotel Residence Ózon**** előtti közterületen lehetséges. Az ingyenes parkoláshoz a Magyar Kórházszövetség a regisztrált résztvevői számára, előzetesen leadott igény szerint, parkolási jegyet biztosít.

6.2. Transzfer: A Rendezvény résztvevői számára a Magyar Kórházszövetség az együttműködésbe bevont szállodák és a Rendezvény helyszíne között ingyenesen, a regisztrációs kártya felmutatása mellett, menetrend szerinti transzfert biztosít.

7.     Fizetési feltételek

7.1 Szerződő Fél a Rendezvényen történő részvételért regisztrációs, az egyéb szolgáltatások (szállás, étkezés, társasági program) igénybevételéért pedig szolgáltatási díjat köteles fizetni. A díjak mértéke a Magyar Kórházszövetség kongresszusi weboldalán (mkszkongresszus.hu) az Áraink menüpont alatt, a digitális Programtervezetben és a Jelentkezési Lapokon megtekinthetők.

7.2. Magyar Kórházszövetség a beérkezett Jelentkezési Lap feldolgozását és esetleges egyeztetéseket követően a Szerződő Felet a számára lefoglalt szolgáltatásokról, annak végleges díjáról (azaz az átutalandó összegről), és a regisztrációs sorszámról „Megrendelés visszaigazolás, díjbekérő” levélben tájékoztatja. Szerződő Fél a Díjbekérőn megjelölt fizetési feltételek szerint köteles eljárni. A Díjbekérő összegének átutalásánál a beazonosítás érdekében feltétlenül szükséges a közlemény rovatban a díjbekérő számra történő hivatkozás.

7.3. Magyar Kórházszövetség a Rendezvényt megelőzően megrendelt igényekről 100%-os előlegbekérőt állít ki. A Rendezvény helyszínén megrendelt szolgáltatások díját a Szerződő Fél köteles a helyszínen készpénzben, vagy bankkártyás fizetéssel kiegyenlíteni.

7.4. Az előleg beérkezését követően a Magyar Kórházszövetség a számla befizetője számára a banki jóváírás napjával megegyező teljesítési időponttal előlegszámlát állít ki. A kiállított számla teljesítési időpontja az Áfa törvény 55. §-a alapján kerül meghatározásra, amely egyúttal a rendezvény napja. A hatályos adó jogszabályoknak megfelelően a számlán az étel-, italfogyasztást is tartalmazó tételek, (adó és járulék nélkül), közvetített szolgáltatásként, külön kerülnek felbontásra, illetve kiszámlázásra. Ezek vonatkozásában a Megrendelő részéről adófizetési kötelezettség merülhet fel. A Díjbekérő alapján 2024. május 7. éjfélig megfizetett és beérkezett részvételi díj előlegnek számít, amelyről a Szervező számlát állít ki. A megfizetett összeg (előleg) a teljes ellenérték 100 százaléka. A számlán feltüntetésre kerül a rendezvény majdani teljesítési időpontja. Az ún. nullás végszámla kiállítására nem kerül sor (NAV Ügyfélkapcsolati és Tájékoztatási Főosztály 3527733617; AVÉ 2013/5. számában megjelent iránymutatásának megfelelően).

7.5. A megrendelt tételekről kiállított DÍJBEKÉRŐ, VÉGSZÁMLA alapvetően digitális formában kerül továbbításra a Szerződő Fél számára. Amennyiben Szerződő Fél a jelentkezési űrlapon jelzi ezen dokumentumok nyomtatásának és postázásnak igényét (eredeti nyomtatott dokumentumra igényt tart), úgy ezt a Magyar Kórházszövetség adminisztrációs költség felszámítása mellett tudja vállalni. Ennek díja a jelentkezési lapon feltüntetésre kerül.

7.6. Fizetési Késedelem 
A jelen Szerződésen alapuló bármely fizetési kötelezettség késedelme esetén a Magyar Kórházszövetség évi 20% késedelmi kamatot számol fel. A kiegyenlítés tényét a Szerződő Fél a Regisztrációs standnál köteles igazolni. 

7.7. ÁFA 
A Magyar Kórházszövetség által nyújtott valamennyi szolgáltatás komplex, esetenként közvetlen szolgáltatásnak minősül, ezért az általános forgalmi adóról szóló mindenkor hatályos törvényben meghatározott mértékű ÁFA terheli.

7.8. Reprezentációs adó
Szerződő felek a félreértések elkerülése végett rögzítik, hogy a Személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 69.§ és különösen a 70.§ (1) bekezdés a.) pontja, és 4.) bekezdése szerinti ún. reprezentációs adó bevallása és megfizetése Szerződő Fél kötelezettsége, ebben a vonatkozásban a Magyar Kórházszövetséget semmilyen felelősség, vagy kötelezettség nem terheli.

8. A Lemondás/módosítás és jogkövetkezményei

8.1 A részvétel lemondása 
A Szerződés létrejöttét követően a Szerződő Fél a Jelentkezési Lapon megadott igényeit csak írásban, a Magyar Kórházszövetség részére igazolható módon megküldve módosíthatja, vagy mondhatja le érvényesen (a továbbiakban: a „Lemondás”). A lemondás attól az időponttól hatályos, amikor a lemondó nyilatkozat a Magyar Kórházszövetséghez megérkezik. 

8.2. A Szerződő Fél regisztrációja a banki jóváírás után érvényes, határidőn túli kiegyenlítés esetén a szervezőknek jogában áll a Szerződő Fél által igényelt szolgáltatásokat törölni, illetve más jelentkezőnek kiadni.

8.3. Kötbérmentes lemondási határidő: 2024. március 27. Amennyiben Szerződő Fél a részvételét írásban 2024. március 28. és április 15. között lemondja, a befizetett díjak 60%-a, 2024. április 16. után feladott lemondás esetén a befizetett díjak 100%-a Meghiúsulási Kötbérként fizetendő.

Amennyiben a megrendelt szolgáltatás teljesítése a Magyar Kórházszövetség kizárólagos hibájából hiúsul meg, úgy a befizetett összeg 2024. május 30-ig 100%-ban visszafizetésre kerül. 

8.4. Amennyiben a megrendelés a lemondási határidőn túl érkezik, és azt követően a Szerződő Fél a megrendelt szolgáltatást mégsem igényli (lemondás), úgy a Szerződő Fél részéről a megrendelt szolgáltatás értékének 100%-a fizetendő.

8.5. Módosítás
Szerződő Fél tudomásul veszi, hogy a leadott igényekben a Magyar Kórházszövetség maximum 2 módosítást tud díjmentesen elfogadni, ezen felüli módosításokért (legyen az szállás, étkezés, társasági program, névváltoztatás) 2500 Ft + 27% ÁFA/fő/alkalom adminisztrációs költséget számítunk fel! Amennyiben egy személyre megrendelt igényeket több személyre kívánja Szerződő Fél átvezetni, úgy minden szolgáltatási tétel átvezetése 1-1 módosításnak minősül. 

9. Reklamáció 

Szerződő Fél a Rendezvény szervezésével, lebonyolításával stb. kapcsolatos reklamációit a Rendezvény zárásig, a számlázással kapcsolatos észrevételeit pedig a számla fizetési határidejének lejártáig írásban jelezheti a Magyar Kórházszövetségnél. A megadott határidők után érkező reklamációkat a Magyar Kórházszövetség nem tudja figyelembe venni. A számlafizető megnevezésében, címében történő módosítást érintő, fizetési határidőt követően érkező reklamáció esetén a Magyar Kórházszövetség késedelmi kamatot számíthat fel, mivel a fizetési határidőn belül nem történt reklamáció, így a számla befogadottnak tekinthető.

10. Vis Maior 

10.1. Felek megállapodnak, hogy amennyiben a jelen szerződés teljesítése bármely fél részéről olyan, számára előre nem látható és el nem hárítható okból, amelynek kialakulásáért az adott fél nem felel (vis maior), lehetetlenné válik, úgy a szerződést bármely fél a vis maior fennállása alatt, a másik félhez intézett egyoldalú, írásbeli, a megszüntetési okot is magában foglaló nyilatkozattal felmondhatja. Vis maior ok bekövetkeztéről az arról tudomást szerző fél köteles a másik felet késedelem nélkül tájékoztatni. A szerződés vis maior miatti megszűnése esetén a szolgáltatással nem fedezett kifizetések visszajárnak, míg a ki nem egyenlített szolgáltatások díját ki kell fizetni. A feleknek egyéb fizetési kötelezettségük vis maior esetében egymás felé nincs. Felek a szolgáltatások ellenértékével a szerződés megszűnésétől számított 15 napon belül kötelesek egymással elszámolni és a kiegyenlítést az e pontban írtak szerint elvégezni.

10.2. Pandémiás helyzettel összefüggésben a felek megállapodnak, hogy a járvány fennállását akkor tekintik a szerződéstől történő elállást megalapozó vis maiornak, ha 

a) a Rendezvény időpontját megelőzően hatályos jogszabály vagy hatósági rendelkezés akár országosan, akár az MKSZ-t vagy annak tagintézményeit, és/vagy az intézmények dolgozóit illetően tiltja a Rendezvény tervezett létszámára tekintettel annak megtartását, vagy annak megtarthatóságát a tervezett létszámnál alacsonyabb létszámhoz köti.

b) a Rendezvény időpontját megelőzően hatályos jogszabály vagy hatósági rendelkezés akár országosan, akár az MKSZ-t vagy annak tagintézményeit, és/vagy az intézmények dolgozóit illetően tiltja a Rendezvény tervezett létszámára tekintettel az azon történő részvételt, vagy annak lehetőségét a tervezett létszámnál alacsonyabb létszámhoz köti. 
Felek megállapodnak abban, hogy fenti esetekben az alábbiak szerint járnak el:

 • elsősorban arra törekednek, hogy kölcsönösen találjanak egy halasztott, új időpontot a rendezvény lebonyolítására,
 • amennyiben a rendezvény halasztott időpontban történő megrendezése is akadályoztatott, úgy felek a vis maior esetére érvényes szabályozás szerint számolnak el egymással, egymás addigi költségeinek teljes megtérítése mellett.

11. Irányadó jog, jogviták rendezése 
A jelen Szerződésben külön nem szabályozott kérdésekre a magyar jog szabályai irányadók. A Felek esetleges vitáikat igyekeznek békés úton rendezni. Ha ez a törekvés mégsem vezet eredményre, a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróságok járnak el. 

A Magyar Kórházszövetség jogosult a jelen Általános Szerződési Feltételek egyoldalú módosítására. Az Általános Szerződési Feltételek módosításáról a Magyar Kórházszövetség a Szerződő Felet 15 nappal korábban írásban értesíti. Amennyiben a Szerződő Fél az értesítésben megadott határidőn belül nem nyilatkozik, úgy a Szerződő Fél részéről a módosítás elfogadottnak tekinthető.